Prechod na navigáciu Hlavné menu
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Zrušenie verejnej súťažeVytlačiť
 

Zrušenie verejnej súťaže:
Názov zákazky: Projekt pozemkových úprav KOSORÍN - Spoločné zariadenia a opatrenia


 
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)Vytlačiť
 

15618 - WYP Vestník č. 148/2015 - 29.07.2015

Projekt pozemkových úprav KOSORÍN - Spoločné zariadenia a opatrenia 15618-WYP.pdf 15618-WYP.pdf (71.2 kB)

 
 

Verejné obstarávanie

Verejná obchodná súťaž na nákup UNC.Vytlačiť
 


 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 2.Vytlačiť
 


 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 3Vytlačiť
 

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 3.

 

Predmet cenovej ponuky:

A. Dodávka na miesto určenia Kosorín Obecný úrad.

Okná:

Plastové okno jednodielne 1350x750 4kusy položka 01 *)

Plastové okno jednodielne 900x600 1kus položka 02 *)

Plastové okno jednodielne 600x600 3kusy položka 03 *)

Plastové okno jednodielne 600x900 1kus položka 04 *)

 

Dvere:

Dvere biele s bočným svetlíkom 1350x2300 1 kus

Cenu uvádzajte s DPH.

V cenovej ponuke musí byť uvedená doprava a osadenie okien do stavby.

B. Dodací termín do 30.6.2014

Cenovú ponuku doručiť na OÚ Kosorín do 20.5.2014 do 15,00 hod.

Adresa na doručenie ponúk:

Obecný úrad Kosorín

Kosorín č. 117

Kosorín

966 24

Prípadné otázky:

Ing. Finka Ľuboš

starosta obce

č.tel: 0917 353 172

e-mail: starosta@kosorin.sk

Cenová ponuka musí byť doručená na OÚ v termíne uvedenom v bode C., dňa 21.5.2014 budú ponuky vyhodnotené komisiou.

Cenové ponuky doručiť v zalepenej obálke s nápisom „Cenová ponuka č.3“

 

 

 

 

Ing. Finka Ľuboš starosta obce

 

 

 

Poznámka:

*) Popis a presné dispozície podľa Prílohy č. 1 Výpis otvorových konštrukcií. Rozmery sú orientačné pred výrobou rozmery preveriť podľa skutočnosti.


 
 

Obec Kosorín, vyhlasuje v zmysle §281 – 288 Obchodného zákonníka OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely.Vytlačiť
 

Obec Kosorín, Kosorín č. 117, 966 24

 

vyhlasuje v zmysle §281 – 288 Obchodného zákonníka

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely.

 

Identifikácia vyhlasovateľa

Obec Kosorín

Sídlo organizácie: Kosorín č. 117, 966 24

IČO: 00320757

Kontaktná osoba: Ing. Finka Ľuboš, starosta obce Kosorín

Telefón: +421 917353172

e-mail: starosta@kosorin.sk

www: www.kosorin.sk

Predmet obchodnej verejnej súťaže

Prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Kosorín na dobu od 1.1.2015 – 31.12.2019

a) parcela číslo CKN 1300, vým 338m², orná pôda, uvedená na lv č. 402;

b) parcela číslo CKN 831, vým 2958m², orná pôda, uvedená na lv č. 1876;

c) parcela číslo CKN 1340, vým 37552m², trvalý trávnatý porast uvedená, na lv č. 1876;

d) parcela číslo CKN 1918, vým 10105m², trvalý trávnatý porast uvedená, na lv č. 1876;

e) parcela číslo CKN 2003, vým 6866m², trvalý trávnatý porast uvedená, na lv č. 1876;

Celková výmera 57819m².

Vlastník LV č. 402 a LV č. 1876 Obec Kosorín, 966 24, Kosorín č. 117, SR v podiele 1/1.

3. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) minimálna výška nájmu pozemku : 83€/10000 m²/rok,

b) záujemca berie na vedomie, že nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe,

c) záujemca berie na vedomie, že v prípade realizácie investičného zámeru na pozemkoch, je

povinný pristúpiť k ukončeniu nájmu dohodou, podľa požiadaviek prenajímateľa,

d) Záujemca musí mať farmu a dobytok registrovaný v katastry obce Kosorín,

e) záujemca, ktorý v čase podania žiadosti má záväzky voči obci bude zo súťaže vyradený

4. Miesto a lehota na predkladanie návrhov

Písomný návrh je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk od 10.9.2014 do 19.9.2014, do 15:00 hod. na adresu poštou: Obecný úrad Kosorín, Kosorín č. 117, 966 24 alebo osobne do podateľne na Obecnom úrade Kosorín.

5. Rozsah návrhu

Záujemca predloží návrh v písomnej forme

V návrhu záujemca uvedie:

- meno a funkciu osoby oprávnenej na podpis zmluvy,

- kontaktnú osobu, číslo telefónu, faxu a e-mail,

- IČO

- bankové spojenie, číslo účtu

5. Označenie obalov ponúk

Uchádzač vloží ponuku do obálky. Obálka musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená:

Adresa: Obec Úrad Kosorín, Kosorín č.117, 966 24

Adresa uchádzača,

- Označenie „SÚŤAŽ – NÁJOM POZEMKY“ - „NEOTVÁRAŤ“.

 

V Kosoríne dňa 10.9.2014

 

 

 

Ing. Finka Ľuboš

starosta obce Kosorín


 
 


4197423

Úvodná stránka