Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Kosorín

ROKOVACÍ PORIADOK Obecného zastupiteľstva v Kosoríne. 

Obec Kosorín

Obecné zastupiteľstvo v Kosoríne na základe § 11 ods (4) pismeno k) a § 12 ods (12) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
  
ROKOVACÍ PORIADOK
 Obecného zastupiteľstva v Kosoríne. 

§ 1
Úvodné ustanovenie
 
(1) Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebehu rokovania obecného zastupiteľstva, jeho uznášania a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečovania úloh obecnej samosprávy.

(2) Obecné zastupiteľstvo vo svojej rozhodovacej činnosti vychádza zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb.“) a z ostatných zákonov právne upravujúcich dôležité spoločenské vzťahy v územnej samospráve.
(3) O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o ďalších zásadách rokovania a svojich vnútorných veciach rozhoduje obecné zastupiteľstvo podľa zák.  č. 369/1990 Zb., resp. podľa rozhodnutia na zasadnutí obecného zastupiteľstva tak, že dáva o nich hlasovať.
§ 2
Základné úlohy obecného zastupiteľstva
 
(1) Obecnému zastupiteľstvu patria funkcie spojené s výkonom vyhradenej pôsobnosti a právomoci podľa §11 zák.  č. 369/1990 Zb. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje aj o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu, ktoré upravujú osobitné zákony, ak to vyžaduje právny záujem orgánov obecnej samosprávy, alebo občanov Obce Kosorín. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie aj o ďalších otázkach, ktoré nepatria do jeho vyhradenej pôsobnosti, bez ohľadu na rozdelenie pôsobnosti stanovené organizačným poriadkom, resp. inými vnútro - organizačnými normami Obce Kosorín.
(2) Nesmie však pritom zasiahnuť do výhradnej právomoci starostu obce (§ 13 zák. č. 369/1990 Zb.).

Časť I.
 
Zasadnutia obecného zastupiteľstva
§ 3
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva
 
(1) Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb (§12 odstavec (1)).

(2) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa §3 odseku (1) rokovacieho poriadku zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb (§12 odstavec (3)). Ak starosta na tomto obecnom zastupiteľstve nie je prítomný alebo ho odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva vedie zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

(3) Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorí a vedie starosta zvolený v predchádzajúcom období až do zloženia sľubu novozvoleného starostu.

(4) Následne po schválení programu informuje poverený člen volebnej komisie zasadnutie obecného zastupiteľstva o výsledkoch volieb.

(5) Novozvolení poslanci zložia sľub podľa §26 a následne novozvolený starosta podľa § 13 odstavec (2) a po zložení sľubu prevezme vedenie obecného zastupiteľstva.

(6) Zvolený starosta ďalej vedie prvé obecné zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa obecným zastupiteľstvom schváleným programom.

 § 4
Príprava rokovania obecného zastupiteľstva
 
(1) Prípravu rokovania obecného zastupiteľstva organizuje starosta obce s poslancami a ďalšími orgánmi zriadenými obecným zastupiteľstvom, ako aj so záujmovými združeniami občanov.

(2) Prípravu zasadnutia obecného zastupiteľstva začína starosta, podľa plánu   najmenej 10 dní pred vymedzeným termínom a určí:
     - miesto, čas a program rokovania,
     - spôsob prípravy materiálov a zodpovednosť za ich vypracovanie, prípadne      
       vyžiadanie stanoviska, alebo odbornej expertízy od príslušného orgánu.

(3) Materiály určené na rokovanie obecného zastupiteľstva sa vypracúvajú vecne a časovo tak, aby umožnili prijať podľa povahy veci uznesenie obecného zastupiteľstva, resp. nariadenie obce. Ak nie je na programe rokovania prejednanie nariadenia obce, predloží sa jeho úplné znenie, vrátane osobitne zdôvodnených podmienok účinnosti, dôvodov a dopadov na situáciu v obci.
(3) Spracovateľ materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah, vrátane návrhu na uznesenie a znenie nariadenia obce je v súlade s ústavou, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(4) Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými obecným zastupiteľstvom.

(5) Materiály, resp. odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva  zabezpečuje obecný úrad a predkladá ich na zaujatie stanoviska. 

§ 5

Program rokovania obecného zastupiteľstva
 
(1) Program rokovania sa oznamuje a zverejňuje aspoň 3 dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva §12 ods. (4), alebo  aspoň 24 hodín pred jeho konaním, ak ide o mimoriadne zasadnutie.

(2) Prvým bodom programu je schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadania obecného zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu (§12 odstavec (5)) ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva vedie ho iný poverený poslanec obecného zastupiteľstva.
(3) Ďalším bodom programu je kontrola uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
(4) Návrh ostatných bodov programu a ich poradia predkladá starosta na základe vlastných návrhov, doporučení, návrhov jednotlivých komisií a jednotlivých poslancov.
     Tieto návrhy musia byť doručené písomne na obecný úrad najneskôr do 10 dní pred plánovaným zasadnutím obecného zastupiteľstva.

(5) V prípade neskoršieho doručenia môžu byť navrhnuté body prejednané na najbližšom ďalšom zasadaní  alebo len v rámci diskusie, prípadne môžu byť dodatočne zaradené do programu  samostatne pri schvaľovaní programu. Súčasne s návrhom bodu programu musia byť doručené aj prípadné písomné materiály, o ktorých sa bude v prípade jeho zaradenia rokovať.
(6) Uznesením obecného zastupiteľstva je možné jeho rokovanie prerušiť. Takéto uznesenie musí obsahovať ustanovenie o tom, kedy a kde bude toto rokovanie pokračovať.
(7) Po vyčerpaní programu rokovania obecného zastupiteľstva starosta zasadnutie ukončí.

 § 6
Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva
 
(1) Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutočňuje ako riadne, alebo mimoriadne.

(2) Riadne rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutočňuje podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace (§12 odstavec (1)), spravidla v súlade s plánom práce obecného zastupiteľstva.

(3) Mimoriadne rokovanie môže byť zvolané na prerokovanie závažných úloh, alebo ak o to požiada aspoň jedna tretina poslancov, alebo petíciou skupina obyvateľov obce Kosorín v počte 30 % všetkých oprávnených voličov, a pri slávnostných príležitostiach.
Starosta zvolá zasadnutie Obecného zastupiteľstva, tak aby sa konalo do 15 dní do doručenia žiadosti na jeho konanie.

(4) Zasadnutia obecného zastupiteľstva zvoláva a vedie starosta obce, ak to nie je v rozpore s inými ustanoveniami rokovacieho poriadku.

(5) Zasadnutie obecného zastupiteľstva možno uskutočniť aj vtedy, ak ho starosta nezvolá; v takomto prípade ho môže zvolať zástupca starostu, alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

§ 7
Zasadnutia obecného zastupiteľstva
 
(1) Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Okrem poslancov a obyvateľov obce sa zasadania obecného zastupiteľstva môžu zúčastniť ďalšie osoby: zástupcovia vlády Slovenskej republiky, poslanci NR SR, poslanci Európskeho parlamentu, zástupcovia štátnych úradov, ako aj vedúci rozpočtových a príspevkových organizácií a iných právnických osôb obce.
     V prípade prerokúvania vecí a informácií chránených podľa osobitných zákonov, sa môže obecné zastupiteľstvo uzniesť na návrh starostu, že zasadnutie, alebo jeho časť je neverejné.
     O návrhu sa rozhoduje bez diskusie.

(2) Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore.
     Rokovanie vedie starosta, v jeho neprítomnosti zástupca starostu, resp. poverený     poslanec.

(3) Starosta otvorí rokovanie v určenú hodinu, najneskôr však v čase, keď je podľa prezentácie prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.
     Neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred. Dôvod neúčasti sa vyznačí v prezenčnej listine.

(4) V prípade, že sa nezíde dostatočný počet poslancov do pol hodiny po čase určenom na začiatok rokovania obecného zastupiteľstva, alebo ak klesne počet poslancov počas rokovania pod nadpolovičnú väčšinu (pri schvaľovaní uznesení), resp. trojpätinovú väčšinu (pri schvaľovaní všeobecne záväzného nariadenia obce), zvolá starosta do 14 dní nové zasadnutie na prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho programu.

(5) V úvode rokovania starosta oznámi počet prítomných poslancov, predloží na schválenie program rokovania, určí zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutie obecného zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť toto zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom (§12 odstavec (5)).

(6) Starosta vedie rokovanie tak, aby splnilo účel v súlade so schváleným programom.

(7) Pokiaľ je k prerokúvanej problematike potrebné predložiť stanovisko, ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradné orgány (komisie), vypočuje vždy ich stanovisko pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú sa poradný orgán zriadil.

(8) Správy, návrhy a ostatné veci, ktoré sú zaradené do programu rokovania, uvedie spravidla starosta alebo príslušný predseda komisie obecného zastupiteľstva (ak ide o jej správy, alebo návrhy) alebo hlavný kontrolór.

(9) V súvislosti s prerokúvaným bodom programu udelí starosta slovo poslancovi ak o slovo požiada. Ak starosta neudelí slovo poslancovi stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom (§12 odstavec (6)).   
     Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády, alebo predstaviteľ štátnej správy, predsedajúci mu slovo vždy udelí.

(10) Účastníci sa môžu hlásiť o slovo už pred začatím, alebo počas rokovania do doby, kým poslanci nerozhodli o ukončení diskusie.
       Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do diskusie nemôže hovoriť v tej istej veci dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia maximálne na 4 minúty.

(11) Účastníci nesmú rušiť starostu, ani iného rečníka pri jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo.
       V prípade, že nehovorí k veci, môže mu predsedajúci odňať slovo s tým, že na jeho požiadanie dá o tomto rozhodnutí hlasovať poslancom.

(12) Ak predloží starosta obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie uznesenie, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je pre obec zjavne nevýhodné, môže obecné zastupiteľstvo toto  uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

(13) Každý poslanec obecného zastupiteľstva má právo prerušiť diskutujúceho faktickou poznámkou.
       Faktická poznámka musí vždy korešpondovať s témou diskusného príspevku.
Faktická poznámka nesmie presiahnuť dĺžku dvoch viet, resp. 30 sekúnd. V prípade, že faktická poznámka presiahne zhora uvedený limit, predsedajúci odoberie hovoriacemu slovo.
       Počet faktických poznámok je max. 3  k danému problému.

(14) Diskusia sa spravidla končí vtedy, keď  vystúpili všetci prihlásení. Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý poslanec obecného zastupiteľstva, o tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie a mimo poradia.
(15) Na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a pri štátoprávnych aktoch (napr. na slávnostných zhromaždeniach pri príležitosti rokovaní s významnými osobnosťami, ktoré navštívia obec a pod.) starosta môže používať insígnie.
Pri týchto aktoch môže v zastúpení starostu používať insígnie poslanec poverený  starostom.

(16) Obecné zastupiteľstvo určí najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu.

  
Časť II.
Všeobecne  záväzné  nariadenia  obce
a uznesenia obecného zastupiteľstva

§ 8
Príprava uznesení  obecného zastupiteľstva a nariadení obce
 
(1) Návrhy uznesení obecného zastupiteľstva sa pripravujú súčasne s predkladanými materiálmi.

(2) Uznesenia obecného zastupiteľstva sa formulujú stručne s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich s termínmi pre ich splnenie.

(3) Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.

(4) Pri príprave všeobecne záväzného nariadenia obce sa postupuje obdobným spôsobom ako pri príprave návrhov uznesení s tým, že obecné zastupiteľstvo, resp. starosta  môže v jednotlivých prípadoch stanoviť odlišný účelný postup.

§ 9
Postup prijímania uznesení obecného zastupiteľstva  a nariadení obce
 
(1) Návrhy na uznesenie obecného zastupiteľstva predkladá starosta obce alebo predseda komisie.

(2) Pokiaľ povaha uznesenia, alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby obecné zastupiteľstvo osobitne hlasovalo o jednotlivých bodoch navrhovaného  uznesenia, poradie určí starosta, resp. predsedajúci.

(3) V prípade, že predložený návrh uznesenia je v dvoch variantoch, alebo viacerých alternatívach, hlasuje obecné zastupiteľstvo najprv o návrhu predkladateľa.
Schválením jedného variantu, alebo alternatívy sa ostatné považujú za neprijaté.

(4) Keď obecné zastupiteľstvo neprijme navrhované uznesenie, alebo žiadne z navrhovaných alternatív, starosta, resp. predsedajúci navrhne ďalší postup, ktorý predloží obecnému zastupiteľstvu na schválenie.
(5) Hlasuje sa verejne – spravidla zdvihnutím ruky.
Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
Obecné zastupiteľstvo môže rozhodnúť, že o určitej záležitosti sa bude rozhodovať tajným hlasovaním.

(6) V ostatných prípadoch postačuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.

(7) Uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta do 10 dní od ich schválenia a určení overovatelia.

(8) Uznesenie obecného zastupiteľstva sa zverejní spôsobom v mieste obvyklým
(na úradnej tabuli, rozhlase, Web stránke obce a pod.).
 § 10
Všeobecne záväzné nariadenia obce
 
(1) Na plnenie úloh samosprávy obce alebo ak to ustanovil zákon, vydáva obec všeobecne záväzné nariadenia (najmä § 6 zák.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov).
     Nariadenie obce nemôže byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

(2) Na prijímanie nariadení sa vzťahuje § 6 zák. č. 369/1990 Zb.

(3) K predloženému návrhu nariadenia môžu poslanci predkladať pozmeňovanie návrhy. Pozmeňovacie návrhy musia byť formulované presne, jasne a zrozumiteľne.

(4) Hlasuje sa verejne, zdvihnutím ruky, pričom najprv sa hlasuje o pozmeňovacích návrhoch.

(5) Nariadenie obce je schválené, ak zaň hlasuje väčšina prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.

(6) Na prípravu nariadení sa primerane použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.

(7) Návrh VZN zverejní obec na úradnej tabuli a na web stránke www.kosorin.sk v obci najmenej 15 dní pred rokovaním Obecného zastupiteľstva.
 
(8) Všeobecno záväzné nariadenie sa musí vyhlásiť vyvesením nariadenia na dobu najmenej 15 dní na úradnej tabuli v obci a na web stránke obce www.kosorin.sk; Všeobecno záväzné nariadenie nadobudne účinnosť 15. dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti.

§ 11
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  a nariadení obce
 
(1) Obecný úrad rozpracúva, zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva v úzkej súčinnosti so starosta.

(2) Obecný úrad vytvára podmienky pre realizáciu úloh stanovených uzneseniami obecného zastupiteľstva a vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce.
 
Časť III.
 Dopyty (interpelácie) poslancov

§ 12
 
(1) Poslanci majú právo na zasadaní obecného zastupiteľstva klásť otázky starostovi, hlavnému kontrolórovi vo veciach výkonu ich práce.

(2) V prípade, že obsah vznesenej interpelácie vyžaduje, aby záležitosť bola prešetrená, alebo je nutné vykonať iné opatrenia, alebo ak vysvetlenie nie je postačujúce, musí sa poslancovi odpoveď poskytnúť do 30 dní po rokovaní obecného zastupiteľstva.
  
Časť IV.
Organizačno-technické zabezpečenie
rokovaní obecného zastupiteľstva

§ 13
(1) O rokovaní obecného zastupiteľstva sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje záznam o tom, kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, schválený obsah programu rokovania a prijaté uznesenia.
Zápisnicu z rokovania podpisuje starosta, určení overovatelia.
Zápisnica sa musí vyhotoviť do 5 dní od konania obecného zastupiteľstva.

(2) Všetky materiály z rokovaní obecného zastupiteľstva sa archivujú.

(3) Obecný úrad organizačno-technicky zabezpečuje rokovanie obecného zastupiteľstva, ako aj archivovanie kompletných materiálov z nich.

(4) Obecný úrad vedie evidenciu uznesení obecného zastupiteľstva obce a dokumentuje ich zmeny, doplnky, alebo zrušenie.
 
Časť V.
Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 14
(1) Rokovací poriadok, zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

(2) Poslanci obecného zastupiteľstva a ostatné subjekty, ktorým z tohto poriadku vyplývajú povinnosti, sú povinní riadiť sa týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia.

(3) Tento rokovací poriadok bol schválený Obecným zastupiteľstvom Uznesením č. 36/C/2/2010 dňa 25/8/2010.

(4) Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 25/8/2010.

(5) Dňom účinnosti tohto poriadku sa ruší Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Kosoríne zo dňa 17/2/2007.

(6) Rokovací poriadok bol doplnený uznesením Obecného zastupiteľstva č. 46/2011.

(7) Rokovací poriadok bol zmenený uznesením Obecného zastupiteľstva č. 246/2013 zo dňa 27.6.2013.

V Kosoríne dňa, 8.7.2013

                                                                                        Ing. Finka Ľuboš
                                                                                     starosta obce Kosorín


 


6326632

Úvodná stránka