Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Výrub drevín

Ako postupovať pri výrube dreviny:

1. Pokiaľ strom, ktorý sa má vyrúbať má obvod kmeňa väčší ako 40cm vo výške 1,3m nad zemou na jeho výrub sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody – OBCE. ( Súhlas sa vyžaduje aj na výrub krovitého porastu s výmerou nad 10m²).
Súhlas na výrub dreviny vydáva obec v súlade s § 47 a § 48 zákona o ochrane prírody, a to formou rozhodnutia a na jeho vydanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. O správnom konaní. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (Príloha č.1 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny) sa podáva v podateľni Obecného úradu Kosorín.
Podanie žiadosti je spoplatnené sadzbou podľa zákona č. 145/1995 Z.z. O správnych poplatkoch podľa položky 160 sadzobníka:
Položka 160
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona
1. fyzická osoba 10 €
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 100 €
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.
Výrub dreviny je možné uskutočniť najmä v období vegetačného pokoja od 1.októbra do 31. marca.
Obec uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín a to na náklady žiadateľa.

2. Pri obnove produkčných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu (na ktoré sa nevyžaduje
súhlas obce) je povinnosť túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín obci najneskôr do piatich dní od výrubu. (Príloha č. 2 - oznámenie o výrube ovocných drevín)

3. Pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku (na ktoré sa nevyžaduje súhlas obce) je povinnosť túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín obci najneskôr do piatich dní od výrubu.
(Príloha č. 3 - oznámenie o výrube drevín)


Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje

a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou do 10 m2 alebo
b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, alebo
c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody77) na majetku, alebo
d) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, 78) alebo
e) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)], alebo
f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, alebo
g) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.


 


6504472

Úvodná stránka