Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kosorín, Oficiálna stránka obce

O nás

Materská škola Kosorín 118

 

O nás

 

Naša materská škola je bez právnej subjektivity, jej zriaďovateľom je Obec Kosorín.

 

Vašim deťom sa s láskou venujú:

 

Riaditeľka MŠ: Mária Irecká

Učiteľka MŠ:    Eva Fedešová

Školská jedáleň: Jana Gáliková

Prevádzková pracovníčka: Jana Beňová

 

Od roku 1968 (už päťdesiat rokov), rodičia prejavujú záujem o umiestnenie svojich detí do materskej školy a to aj z okolitých obcí ako je obec Slaská a Janova Lehota.

 

Materská škola je jednotriedna, s počtom zapísaných detí t.č. 18, vo veku od tri do šesť rokov. Je typickou materskou školou vidieckeho typu. Nachádza sa v malebnom prírodnom prostredí, ktoré lemuje pohorie Vtáčnik cez Dérerov mlyn až ku Kremnickým vrchom. 

Súčasťou materskej školy je herňa, spáleň, jedáleň a vlastná kuchyňa. Jej okolie obklopuje školská záhrada, vybavená pieskoviskom, preliezkami, hojdačkami, šúchalou, lavičkami a altánkom, ktorá poskytuje deťom priestor pre realizáciu pohybových aktivít a relax po celý rok.

 

Naša vízia

 

Otvorená materská škola - životné miesto dieťaťa, prostredie na získanie edukačných hodnotových skúseností.

 

Hodnoty: rovnosť všetkých, akceptácia, motivácia, pracovitosť, aktivita, iniciatíva, ochota, istota, komunikácia, emocionalita, kooperácia, nadšenie.

 

Materská škola uskutočňuje predprimárne vzdelávanie podľa vlastného školského vzdelávacieho programu ,,Príroda náš kamarát”, súčasťou ktorého je plánovanie vzdelávacích oblastí, ktoré sa vzájomne prelínajú a integrujú. Od 1. septembra 2016 pracujeme podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu v materských školách.

 

Naše ciele

 

Hlavné  ciele našej výchovy a vzdelávania smerujú k tomu, aby boli deti pripravené pre školské vzdelávanie a pre život v spoločnosti  a to dosiahnutím optimálnej kognitívnej, senzomotorickej, sociálno-citovej úrovne. Našou snahou je vytvoriť pre deti podmienky pre každodennú pohodu a radosť.

 

Naše špecifiká

 

Materská škola kladie dlhodobo dôraz pri tvorbe svojho ŠkVP na konkretizáciu a špecifikáciu svojho zamerania. Ide hlavne na preferovanie prvkov environmentálnej výchovy  (cez oblasť Človek a príroda) a zdravého životného štýlu ( cez oblasť Zdravia a pohyb) a to všetko v súlade s vekovými a individuálnymi danosťami detí. Oboznamujeme ich s podstatou ekologických zákonitostí, rozvíjame u nich estetické cítenie, formujeme ich vzťah k ochrane a tvorbe životného prostredia.

Tieto ciele dosahujeme citlivým usmerňovaním, praktickými činnosťami a praktickými skúsenosťami. Uprednostňujeme pri tom priame pozorovanie, odhaľovanie a riešenie problémov, experimentovanie a tvorivé myslenie. 

Vďaka novej koncepcie obsahu telesnej výchovy poskytujeme deťom  možnosť získať atraktívnejšie poznatky, vedomosti a skúsenosti, ktoré súvisia s ich zdravím, s osvojovaním si nových pohybových zručností a pohybových schopností.

 

Za najdôležitejšie v hierarchii cieľov považujeme výchovu postojov a rozvinutie osobných schopností detí. Splnenie týchto cieľov je podmienené úzkym prepojením všetkých zúčastnených podieľajúcich sa na výchove našich detí.

 

 

,, Učenie v mladosti je rytie do kameňa, učenie v starobe je kreslenie do piesku”.

 

                  (staré čínske príslovie)

 

 

Riaditeľka materskej školy, Mária Irecká

 


 


6326736

Úvodná stránka