Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Hlavná kontrolórka

Ing. Lucia Borošová - hlavná kontrolórka obce Kosorín

 

Základné informácie:

Obecné zastupiteľstvo zvolilo dňa 6.5.2015 uznesením č. 66/2015 Ing. Luciu Borošovú do funkcie hlavného kontrolóra obce Kosorín na dobu určitú od 13.5.2015 do 12.5.2020.

 

 

 

 

§ 18

Postavenie hlavného kontrolóra 


(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný   kontrolór  je   zamestnancom  obce   a  ak   tento  zákon neustanovuje inak,  vzťahujú sa na neho  všetky práva a povinnosti ostatného  vedúceho  zamestnanca  podľa  osobitného  predpisu. 16) Hlavný  kontrolór  nesmie   bez  súhlasu  obecného  zastupiteľstva podnikať  alebo  vykonávať  inú  zárobkovú  činnosť  a  byť členom riadiacich, kontrolných alebo  dozorných orgánov právnických osôb, ktoré  vykonávajú   podnikateľskú  činnosť.  Toto   obmedzenie  sa nevzťahuje  na  vedeckú  činnosť,  pedagogickú  činnosť, lektorskú činnosť,    prednášateľskú   činnosť,    prekladateľskú   činnosť, publicistickú  činnosť,  literárnu  alebo  umeleckú  činnosť  a na správu vlastného  majetku alebo správu  majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. 16a) 


(2) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou 
 a) poslanca obecného zastupiteľstva,

b) starostu, 

c) člena  orgánu  právnickej  osoby,  ktorej  zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, 

d) iného zamestnanca obce,  e) podľa osobitného zákona. 10b)

 

------------------------------------------------------------------

10b) Napríklad zákon  č. 154/2001 Z.z. o  prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry. 

16) Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.

16a) Zákon  č. 502/2001  Z.z.  o  finančnej  kontrole  a vnútornom audite. 

 

 

§ 18d 
Rozsah kontrolnej činnosti 


(1) Kontrolnou  činnosťou  sa   rozumie  kontrola  zákonnosti, účinnosti,   hospodárnosti   a    efektívnosti   pri   hospodárení a nakladaní  s  majetkom  a   majetkovými  právami  obce,  ako 
aj s majetkom,  ktorý  obec  užíva  podľa  osobitných predpisov, 16c) kontrola  príjmov, výdavkov  a finančných  operácií obce, kontrola vybavovania  sťažností 16d) a  petícií, 16e) kontrola dodržiavania všeobecne  záväzných  právnych  predpisov  vrátane nariadení obce, kontrola   plnenia  uznesení   obecného  zastupiteľstva,  kontrola dodržiavania interných  predpisov obce a  kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. 16f) 


(2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha 
a) obecný úrad, 

b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, 

c) právnické  osoby, v  ktorých má  obec majetkovú  účasť, a iné osoby,  ktoré  nakladajú  s  majetkom  obce  alebo  ktorým bol majetok  obce   prenechaný  na  užívanie,   a  to  v rozsahu     dotýkajúcom sa tohto majetku,  d) osoby, ktorým boli poskytnuté  z rozpočtu obce účelové dotácie alebo  návratné  finančné  výpomoci,  či  nenávratné  finančné výpomoci  podľa osobitného  predpisu 10) v  rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

 

(3) Kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom   o    právach,   právom   chránených    záujmoch   alebo o povinnostiach  právnických osôb  alebo fyzických  osôb rozhoduje starosta v správnom konaní podľa § 27.

 

------------------------------------------------------------------ 

10) Zákon  Národnej  rady  Slovenskej  republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

16c) Zákon  Národnej  rady  Slovenskej  republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

16d) Zákon č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach.

16e) Zákon  č. 85/1990  Zb.  o   petičnom  práve  v  znení  zákona č. 242/1998 Z.z.

16f) Napríklad  zákon č. 583/2004  Z.z. o  rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

§ 18f 
Úlohy hlavného kontrolóra 


(1) Hlavný kontrolór 
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d, 

b) predkladá obecnému  zastupiteľstvu raz za  šesť mesiacov návrh plánu  kontrolnej činnosti,  ktorý musí  byť najneskôr  15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve  zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného   účtu  obce   pred  jeho   schválením  v obecnom zastupiteľstve, 

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí, 

e) predkladá  obecnému zastupiteľstvu  najmenej raz  ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku, 

f) spolupracuje   so   štátnymi   orgánmi   vo  veciach  kontroly hospodárenia  s  prostriedkami  pridelenými  obci  zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie, 

g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g) 

h) je  povinný  vykonať  kontrolu,  ak  ho  o  to  požiada obecné zastupiteľstvo, 

i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom. 


(2) Hlavný  kontrolór sa  zúčastňuje na  zasadnutiach obecného zastupiteľstva  a   obecnej  rady  s  hlasom   poradným;  môže  sa zúčastňovať   aj  na   zasadnutiach  komisií   zriadených  obecným zastupiteľstvom. 

 

(3) Hlavný kontrolór  je oprávnený nahliadať  do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d. 


(4) Hlavný  kontrolór  je  povinný  na  požiadanie bezodkladne sprístupniť  výsledky  kontrol  poslancom  obecného zastupiteľstva alebo starostovi.

 

------------------------------------------------------------------

16g) § 11 ods. 3 zákona č. 152/1998 Z.z.


 


6489609

Úvodná stránka