Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Povolenie na zriadenie vodnej stavby - STUDNE

Povolenie na zriadenie vodnej stavby - STUDNE

Povolenie na vykopanie studne.

       Studňa je v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vodná stavba.
       Na vykopanie studne, jej zmenu alebo zrušenie sa vyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy 1) okrem uskutočnenia jednoduchého vodného zariadenia 2) na ktoré sa nevyžaduje povolenie ani ohlásenie orgánu štátnej vodnej správy 3). Pri vodných stavbách má orgán štátnej vodnej správy pôsobnosť stavebného úradu podľa osobitného predpisu 4). Na samotný odber vody je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy 1).
   
1)  Podľa § 58 Orgány štátnej vodnej správy sú: … e) obce  a podľa § 63 Obec (1) Obec v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy rozhoduje vo veciach a) povolenia na odber povrchových vôd a podzemných vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov (domácností), uskutočnenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom (§ 21 ods. 1 písm. a) a b) a § 26),
2) Podľa § 18 Všeobecné užívanie vôd - ods. (3) Jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery podzemných vôd sú domové studne, z ktorých sa podzemná voda čerpá ručne … a podľa § 26 Povolenie na vodné stavby (1) ... Na uskutočnenie jednoduchého vodného zariadenia sa nevyžaduje povolenie ani ohlásenie orgánu štátnej vodnej správy.
3) Podľa § 26 Povolenie na vodné stavby (1) Povolenie orgánu štátnej vodnej správy sa vyžaduje na uskutočnenie, zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby. Stavebné úpravy na vodnej stavbe možno uskutočňovať na základe povolenia alebo ohlásenia orgánu štátnej vodnej správy. Na uskutočnenie jednoduchého vodného zariadenia sa nevyžaduje povolenie ani ohlásenie orgánu štátnej vodnej správy.
4) Podľa § 26 Povolenie na vodné stavby ods. (3) Pri vodných stavbách má orgán štátnej vodnej správy pôsobnosť stavebného úradu podľa osobitného predpisu 33) s výnimkou pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia. Orgán štátnej vodnej správy, ktorý je príslušný na povolenie vodnej stavby, rozhoduje aj o užívaní stavby vydaním kolaudačného rozhodnutia. 34) a ods. (4) Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby je súčasne stavebným povolením35) a povolenie na jej uvedenie do prevádzky je súčasne kolaudačným rozhodnutím.36)
33) § 120 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
34) § 77 zákona č. 50/1976 Zb.
35) § 66 a 120 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
36) § 76 ods. 1 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

Postup pri vybavení povolenia na vykopanie studne:
Ak sa bude zo studne čerpať voda čerpadlom (nie ručne):
1. Na OÚ doniesť vyplnené tlačivo Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vodnej stavby–studne.
S prílohami:
1. list vlastníctva,
2. kópia z katastrálnej mapy,
3. projektová dokumentácia vypracovaná oprávnenou osobou ( v 2 vyhotoveniach ),
4. právoplatné územné rozhodnutie (súhlas miestne príslušného stavebného úradu, ktorý  overuje dodržanie podmienok územného rozhodnutia),
5. doklad kvalifikovanej osoby a projektanta o ukončení vzdelania stavebného smeru, výpis
živnostenského listu,
6. doklad stavebného dozoru o ukončení vzdelania stavebného smeru, resp. výpis zo
živnostenského listu,
7. vyjadrenia o podzemných vedeniach,
8. stanoviská vlastníkov susedných parciel ako účastníkov konania,
9. správny poplatok  30 €,
2. Po ukončení stavby
a) Na OÚ doniesť vyplnený Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
S prílohami:
1. Stavebné povolenie
2. Projekt stavby schválený v stavebnom konaní
3. Zoznam a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní
4. Doklad o uhradení správneho poplatku (16,50 €)
5. Iné prílohy podľa § 17 ods. 2 Vyhl. Č. 453/2000 Z.z.
6. Geometrický plán na zameranie skutočnej realizácie stavby studne na parc. č. ........... pre vydanie kolaudačného rozhodnutia a odňatie z PP
7. Doklad o kvalite vody
8. správny poplatok  20 €,
b) Na OÚ doniesť Žiadosť o vydanie povolenia na odber podzemných vôd
S prílohami:
1. doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke právo k pozemku na ktorom je stavba
    zrealizovaná - výpis z listu vlastníctva
2. kópia z katastrálnej mapy
3. doklad o rozbore pitnej vody vypracovaný oprávneným laboratóriom fotokópia           právoplatného  stavebného povolenia na zriadenie vodnej stavby


 


6489596

Úvodná stránka