Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Malý zdroj znečistenia ovzdušia

Ako postupovať pri žiadosti na vydanie súhlasu na povolenie, zmenu a užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia.
(na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách; na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia , na ich zmeny a ich prevádzku).
Zákon č. 137/2010 Z.z. O ovzduší (zákon o ovzduší),

Malý zdroj znečistenia ovzdušia je definovaný vo Vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 356/2010 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (Vyhláška).
Vo všeobecnosti platí čo nie je stredný alebo veľký zdroj znečisťovania je malý zdroj znečisťovania. Príklady typických malých zdrojov znečistenia ovzdušia:
Energetické zdroje príkon menší ako 300kW (krby, kotle, pece ...);
chov ošípaných pre počet menší ako 500 chovných miest;
chov hydiny počet menší ako 5000 chovných miest;
spracovanie dreva menej ako 50m³ za deň;
V pochybnostiach o vymedzení zdroja rozhoduje obvodný úrad životného prostredia.

Podľa § 27 zákona o ovzduší sa obec pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia vydáva súhlas podľa § 17 ods. 1 písmeno a), c) a f)
Obec vydáva rozhodnutie o povolení stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie; tento súhlas je záväzným stanoviskom
v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Obec vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny
ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách, ak sa na zmeny nevydá súhlas podľa písmena a) alebo podľa § 18 ods. 1 a 9,
Obec vydáva súhlas na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu

Žiadosť o vydanie súhlasu pre malý zdroj znečistenia ovzdušia sa podáva na obecnom úrade tlačivo:
Príloha č.1 - Žiadosť o vydanie súhlasu MZZO - Kosorín.doc

V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než určené súhlasom orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia (obec Kosorín pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia).

- Obec alebo inšpekcia uloží prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu od 33 eur do 3 300 eur, ak poruší povinnosti ustanovené v § 14 ods. 2
(spaľuje iné palivá ako uvedené v súhlase), v § 16 ods. 1 písm. a), c) a e) (Ak uvedie do prevádzky zdroj v rozpore s dokumentáciou alebo s podmienkami určenými obcou, nevykoná opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou, prekročí stanovenú tmavosť dymu)
alebo prevádzkuje stacionárny zdroj bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f), alebo poruší zákaz ustanovený v § 14 ods. 8 písm. a) (použije regulované výrobky v zariadeniach a pri činnostiach, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá).
- Obec alebo inšpekcia uloží prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu od 20 eur do 330 eur, ak poruší povinnosti ustanovené v § 16 ods. 1 písm. b) a d) (neumožní prístup ku stacionárnym zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok …, nevedie prevádzkovú evidenciu ... ).

 


 


6489075

Úvodná stránka