Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Kostol Sv. Ladislava

   HISTÓRIA KOSTOLA SV. LADISLAVA V KOSORÍNE

IMGP4950.JPG
        V roku 1785 bola v Kosoríne kaplnka, ktorá bola v rokoch 1800 - 1805 rekonštruovaná. Súčasnú podobu nadobudol kostol rekonštrukciou v rokoch 1926 - 1928. V roku 1928 sa do novopristavenej veže umiestnili dva nové zvony. Pri nich zostal aj malý zvon z roku 1624 s nápisom SOLI DEO ET HONOR ET GLORIA ANNO DOMINI J-624 ( JEDINÉMU BOHU ČESŤ A SLÁVA ROKU PÁNA 1624 ).
           Kostol je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v ÚZKP pod č. Ss/1235. Je postavený na parcele č. C-KN 363 o výmere 279 m2, druh pozemku zastavaná plocha v k. ú. Kosorín, súpisné číslo 15. Vlastníkom kostola je od 20.10.1999 Rímskokatolícka cirkev - farnosť Slaská, 966 22 Slaská, SR.
         Kostol je zasvätený Sv. Ladislavovi. Erb obce Kosorín stvárňuje Sv. Ladislava ako jazdca, nie ako kráľa v brnení, držiaceho halapartňu. Ide tu nepochybne o úsilie odlíšiť Sv. Ladislava z Kosorína od iných vyobrazení tohto svätca, ktorého symbol má vo svojej pečati a erbe napríklad aj susedná obec Lutila.
       Pri vstupe do kostola po ľavej strane visí kríž z roku 1900. Pod chórom po ľavej strane je umiestnená socha Sv. Antonka s malým Ježiškom na rukách. Po stenách sú povešané obrazy Krížovej cesty.
V lodi kostola po ľavej strane je vymurovaný oltárik, v ktorom je Boží hrob. Na oltáriku je položený drevený bohostánok, na ktorom je postavená socha Sedembolestnej Panny Márie.
Hlavný oltár je drevený. Na hlavnom oltári sú tri sochy. V strede je Sv. Ladislav, patrón kostola. Vpravo je Božské srdce Pána Ježiša, vľavo je srdce Panny Márie. Po bokoch bohostánku kľačia anjeli.
            Pred hlavným oltárom na okraji stupienka stojí obetný stôl vyrobený z tvrdého dreva brest a javor v roku 1998.
Relikvie troch mučeníkov uložené na obetnom stole, boli pôvodne zamurované v murovanom obetnom stole, ktorý sa asanoval v roku 1998.
S. Justiny, martyry - Svätý Justín - mučeník
S. Victorio, martyry - Svätý Viktor - mučeník
S. Inotentii, martyry - Svätý Inocent - mučeník
Po pravej strane sú dvere do sakristie. Z nej sa vchádza na kazateľnicu.
kostole sú drevené lavice vyrobené v rokoch 1966 - 1971.
Na chóre sa nachádza organ. Z chóra vedú drevené schody na vežu, kde sú tri zvony - veľký, stredný a umieráčik.

FARNOSTI A KŇAZI


       Kosorín na nachádzal na území Svätokrížskeho panstva, bol poddanskou dedinou Ostrihomského arcibiskupa, od roku 1776 Banskobystrického biskupa. Tri slovenské biskupstvá boli zriadené Máriou Teréziou. Zriadené fary v blízkom okolí: Trubín okolo roku 1246, Slaská v roku 1654, Lutila v roku 1484, Janova Lehota v roku 1640, Kopernica v roku 1470. Obec Kosorín bola cirkevne odlúčená od Trubínskej farnosti a pričlenená ku Slašťanskej farnosti v roku 1694.
Farnosť Slaská:
V období rokov :1694 - 1962 bola obec Kosorín cirkevne pričlenená k farnosti Slaská. Kňazi po I. svetovej vojne:
Kalmančok Andrej  1919 - 1928
Berényi Lukáš        1928- 1930
Šiffel Ladislav         1930- 1931
Várnai Vojtech      1931 - 1933
Róm Róbert          1933 - 1935
Hurtík Jozef          1935 - 1937
Kráľ Ladislav          1937- 1944
Šišan Emil             1944 - 1962
Farnosť Janova Lehota:
Naša obec bola v roku 1962 odlúčená od Slašťanskej farnosti a pričlenená k farnosti Janova Lehota do roku 1997.
Kňazi pôsobiaci vo farnosti Janova Lehota, keď Kosorín bol jej filiálkou:
Čunderlík Vojtech     1958 - 1966
Kriváň Alexander       1966 - 1971
Flimel Štefan            1971 - 1997
Farnosť Slaská:
Naša obec bola dňa 7. júla 1997 odlúčená od farnosti Janova Lehota a pričlenená k farnosti Slaská:
Kňazi pôsobiaci vo farnosti Slaská, keď Kosorín sa opäť stal jej filiálkou:
Iskra Ivan                1997 - 1999
MelošLukáš              1999 - 2002
Zajac Ladislav           2002 - 2009
Bieľak Štefan           2009

 

HISTÓRIA STAVEBNÝCH INVESTÍCIÍ NA KOSTOLE SV. LADISLAVA V KOSORÍNE:
 

 

1785              postavená kaplnka
1800 – 1803   opravovaný
1926 – 1928   opravovaný a rozšírený do dnešnej podoby
1928              osadené dva nové zvony k pôvodnému z roku 1624
1950 (odhad)  terazzová dlažba
1966-1971      drevenné lavice, vymaľovanie interiéru kostola, obnovené maľby na     strope rekonštrukcia fasády kostola - hlavná loď, veža, sákristia, okapový chodník, interiér kostola - obnovený hlavný oltár, vykurovanie kostola elektr. akumulačnými pecami, vo vstupnej časti zádverie - presklené dvojkrídlové dvere
1998              rozsiahla rekonštrukcia interiéru kostola : elektroinštalácie, sanačné omietky, úprava svätyne, výmaľba interiéru kostola, výmena okien a dverí, nové liturgické zariad., nový bohostánok pri bočnom oltári, zavedenie plynu, vonkajši e odvodnenie kostola, výmena schodov na chór, reštaurovanie hlavného oltára, krížovej cesty,

1999              vykurovanie kostola plynovými infražiaričmi, zavedenie vody do kostola, výmena schodov na vežu, náter fasády veže a vstupného priečelia, náter klampiarskych výrobkov, signalizačné zariadenie
2004              elektrifikácia veľkého a stredného zvonu, bleskozvod
2006              prístrešok pred hlavným vstupom
2008              nový tretí zvon - umieračik, kovová mreža vo vstupnej časti
2009              výmena vchodových dverí do sakristie
2010              umieráčik zapojený vo veži

 

Spracovala a súhlasila so zverejnením na WEB stránke: Ing. Mária Vanková

Fotografia-0061.jpg

 

 


 


6504496

Úvodná stránka