Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

Aktuálne oznamy obce Kosorín

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konaniaVytlačiť
 

Poverenie na vykonanie ochrany poľovníctva a zabezpečenie starostlivosti o zver
- oznámenie o začatí konania.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej
správy poľovníctva vecne príslušný na konanie v zmysle § 56 ods. 3 zákona číslo 326/2005 Z.z.
o lesoch v znení neskorších predpisov, podľa § 1 a § 4 ods. 1 zákona číslo 180/2013 Z.z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle
ustanovení § 71 ods. 2 písm. c) a § 74 ods. 1 písm. c) zákona číslo 274/2009 Z.z. o poľovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení podľa § 18
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní upovedomuje účastníkov konania, že začal dňa
30.09.2019 opätovné konanie, podľa § 13 ods. 5 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vo veci poverenia poľovníckej organizácie
vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosťou o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona
o poľovníctve v Poľovnom revíri Janova Lehota, uznanom Lesným úradom Žiar nad Hronom, č.
rozhodnutia Poľov. 200/94 zo dňa 22.11.1994.
Zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva boli schválené Obvodným lesný úradom
v Žarnovici, č.j. 2008/00010 na dobu 10 rokov, do 03.09.2018. Vlastníci spoločného poľovného
revíru do 30 dní od ukončenia platnosti zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva
nepredložili novú zmluvu vlastníka alebo novú zmluvu vlastníkov a nenavrhli poľovníckeho
hospodára.
Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, podľa § 13 ods. 5 zákona
č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dňa 15.10.2018 vydal
rozhodnutie a poveril vykonávaním ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver
Lovecký spolok Hôrka, so sídlom SNP 16, Žiar nad Hronom. Poverenie bolo vydané na dobu
jedného roka. Keďže nebola predložená zmluva alebo zmluva vlastníkov, začal Okresný úrad
Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor nové konanie.
Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor v súlade s § 33 zákona
č. 71/1967 Zb. umožňuje účastníkom konania pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho
podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie najneskôr do 11.10.2019.

Účastníkmi konania sú vlastníci poľovných pozemkov nachádzajúcich sa v Poľovnom
revíri Janova Lehota. Hranice poľovného revíru sú zakreslené na mape, ktorá tvorí prílohu tejto
verejnej vyhlášky.
Podľa § 79 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve ak je v konaní podľa tohto
zákona viac ako 20 účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné
písomnosti sa im doručujú verejnou vyhláškou
Príloha:
Mapa Poľovného revíru Janova Lehota
Doručuje sa:
Formou verejnej vyhlášky všetkým účastníkom konania, ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti sú alebo mžu byť vydaním rozhodnutia dotknuté.

Verejná vyhláška.JPG


 
 


6489071

Úvodná stránka