Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

Aktuálne oznamy obce Kosorín

Zverejnenie zámeru zámeny majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Vytlačiť
 

Zverejnenie zámeru zámeny majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Kosorín, IČO – 00 320 757, so sídlom Kosorín č. 117, 966 24 Janova Lehota, zastúpená starostom obce Petrom Hricom v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

zámer zámeny svojho majetku, a to:

ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55 m2 podľa geometrického plánu č. 47110899-178/2018, ktorá sa vyčleňuje z pozemku parcela č. E-KN 1049/3, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1, zapísaná na LV č. 402 v k.ú. Kosorín

za majetok, a to:

  • pozemok parcela č. E-KN 452/1, vedená ako orná pôda o výmere 1020 m2, spoluvlastnícke podiely o veľkosti 1/4 a 1/4 (zodpovedajúca výmera podielov – 255 m2 a 255 m2), zapísaná na LV č. 1047 pod. B.2. a B.3. v k.ú. Kosorín od spoluvlastníkov – Dušan Kúdela, Kosorín č. 12, 966 24 a Mgr. Mária Fronková, rod. Kúdelová, Kosorín č. 12, 966 24,

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:

Parcela vo vlastníctve obce je priľahlá k rodinnému domu, ktorý je v spoluvlastníctve p. Kúdelu a p. Fronkovej a parcela v spoluvlastníctve p. Kúdelu a p. Fronkovej sa nachádza pod miestnou komunikáciou.

Uvedená zámena sa navrhuje bez akéhokoľvek ďalšieho finančného vyrovnania. Tento zámer bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a to Obecným zastupiteľstvom v Kosoríne dňa 02.07.2019 uznesením č. 27/2019.

V Kosoríne, dňa 08.07.2019

Peter Hric, starosta obce

kosorin_erb.jpg

 

 

                                                                                      

 


 
 


6489603

Úvodná stránka