Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

Aktuálne oznamy obce Kosorín

Pozvánka na zasadnutie poslancov OZVytlačiť
 

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  z v o l á v a m

 

7. zasadnutie (7. riadne) obecného zastupiteľstva v Kosoríne, pre rok 2018,

 

ktoré sa uskutoční dňa: 10 decembra 2018 (pondelok)  o 18:00 hod.

                                        v zasadačke Obecného úradu v Kosoríne

 

s týmto návrhom programu:

 

 1.    Schválenie programu zasadnutia OZ

 2.    Žiadosť p. Daniela o odkúpenie obecného pozemku

      3.    Žiadosť p. Mácela o odkúpenie obecného pozemku

      4.    Správa HK o výsledkoch kontrol

      5.    Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2019

      6.    Schválenie VZN 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne                             odpady a drobné stavebné odpady

      7.    Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2019 - 2021

      8.    Schválenie rozpočtu na roky 2019 - 2021

      9.    Rozpočtové opatrenie 4/2018  

    10.    Zloženie inventarizačnej komisie

    11.    Diskusia

    12.    Záver

 

V Kosoríne, dňa 5.12.2018

Peter Hric, starosta obce

 

kosorin_erb.jpg

 


 
 


6107600

Úvodná stránka