Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

Aktuálne oznamy obce Kosorín

Návrh plánu kontrolnej činnostiVytlačiť
 

NÁVRH Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kosorín na I. polrok 2019.


V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.


A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
a) Pravidelné kontroly
1. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Kosoríne z rokovaní
v I. polroku 2019
Kontrola bude vykonávaná priebežne počas I. polroka 2019
2. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce; kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce; kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, nariadení a interných predpisov obce v podmienkach obecnej samosprávy
3. Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach
obecnej samosprávy
Kontroly budú vykonávané v súlade s tematickými kontrolami počas I. polroka 2019
b) Tematické kontroly
1. Kontrola pokladničných operácií na Obecnom úrade Kosorín za II. polrok 2018
2. Kontrola uzatvorených zmlúv o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku (kataster nehnuteľností, kúpa a predaj) v roku 2018
3. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a podnetov občanov v zmysle zákona
č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
Tematické kontroly budú vykonávané v období od 01. januára 2019 do 31. mája 2019 v uvedenom poradí. Zmeny môžu nastať v závislosti od časového rozsahu, potrebného na vykonanie jednotlivých kontrol, alebo v prípade, ak sa vyskytnú okolnosti, na základe
ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.
c) Ostatné kontroly
1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Kosoríne
2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná
kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti
Termín plnenia podľa uznesení a na základe vlastného uváženia

B. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH
MATERIÁLOV
1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kosorín za rok 2018
Termín plnenia v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb.
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
Termín plnenia v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
3. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Kosorín za rok 2018
Termín plnenia v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.
Návrh Plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený spôsobom v obci obvyklým (vyvesený na úradnej tabuli v obci a uverejnený na internetovej stránke obce Kosorín) dňa 23.11.2018.
Prerokovaný bude na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kosoríne dňa ......................
...................................
Ing. Lucia Borošová
kosorin_erb.jpg


 
 


6107642

Úvodná stránka