Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

Aktuálne oznamy obce Kosorín

Informácia pre chovateľov ošípanýchVytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom


Vec: Informácia pre chovateľov ošípaných


Na základe aktuálneho vývoja situácie vo výskyte afrického moru ošípaných (ďalej len
„AMO") v okolitých krajinách a s tým súvisiacim možným zavlečením nákazy aj na územie
Slovenskej republiky vydala Európska komisia (EÚ) Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669,
ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým bola niektorým členským štátom, vrátane
Slovenskej republiky, udelená výnimka ustanovená v článku 3 ods. 2 smernice Rady 92/102/EHS
o identifikácii a registrácii zvierat.


V čl. 1 Vykonávacieho rozhodnutia komisie 2018/1669 sa uvádza, že výnimka na registráciu
chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre
vymenované členské štáty, vrátane Slovenskej republiky, ruší.
Na základe uvedených skutočností vyzýva Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar
nad Hronom (ďalej len „RVPS Žiar nad Hronom") všetkých chovateľov ošípaných, teda aj tých, ktorí
chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu, aby na RVPS Žiar nad Hronom doručili Žiadosť
o registráciu chovu hospodárskych zvierat podľa § 40a Zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o veterinárnej starostlivosti")
a zaevidovali do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat v Žiline (ďalej len „CEHZ") Vami
chovaný počet ošípaných.


Podľa § 40a ods. 2 žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat obsahuje:
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno,
miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, a obchodné meno,
sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b) adresu chovu alebo adresu miesta vykonávania činnosti,
c) druh a rozsah vykonávanej činnosti,
d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za chov hospodárskych zvierat,
e) doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok, na ktorom má byť zriadený chov
hospodárskych zvierat, a oprávnenie užívať stavbu na chov hospodárskych zvierat,
í) vyplnené tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat.
Podľa § 37 ods. 1 a 2 zákona o veterinárnej starostlivosti sú vlastníci, držitelia hospodárskych
zvierat povinní ohlásiť začatie svojej činnosti orgánom veterinárnej správy (RVPS Žiar nad Hronom)
a na svoje náklady zabezpečiť identifikáciu a registráciu zvierat podľa osobitých predpisov
(Vyhláška č. 20/2012 Z. z. o identifikácii hovädzieho dobytka v znení neskorších predpisov,
Vyhláška č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení neskorších predpisov,
Vyhláška č. 17/2012 Z. z, o identifikácii ošípaných v znení neskorších predpisov. Vyhláška
č. 16/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat v znení neskorších predpisov).
V prípade, že na adresu RVPS Žiar nad Hronom nedoručíte Žiadosť o registráciu chovu
hospodárskych zvierat podľa § 40a zákona o veterinárnej starostlivosti a nezabezpečíte na svoje
náklady identifikáciu a registráciu hospodárskych zvierat podľa osobitých predpisov a správny orgán
zistí (na základe výkonu veterinárnej kontroly, prešetrenia podnetu), že Vami prevádzkovaný chov
hospodárskych zvierat nebol ohlásený na RVPS Žiar nad Hronom, správny orgán bude postupovať v
zmysle § 48 ods. 2 písm. e) zákona o veterinárnej starostlivosti, podľa ktorého môže byť fyzickým
osobám uložená pokuta do 300 eur a v zmysle § 50 ods. 1 písm. a) zákona o veterinárnej
starostlivosti, podľa ktorého môže byť fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám
uložená pokuta od 400 do 3500 eur.

Na internetovej stránke je možné nájsť bližšie informácie k problematike identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat :

http://www.pssr.sk/index.php/sk/cehz-zakladne-informacie/

 

V súbore na stiahnutie sa nachádza tlačivo na registráciu chovu.

Ošípané.JPG


 
 


6193429

Úvodná stránka