Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

Aktuálne oznamy obce Kosorín

Verejná vyhláška - upozornenie nájomcov pozemkovVytlačiť
 

Okresný úrad Ziar nad Hronom pozemkový a lesný odbor Námestie Matice slovenskej 8.
Žiar nad Hronom
06.11.2018
Vec Upozornenie nájomcov pozemkov
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor pozemkový a lesný, upozorňuje všetkých
nájomcov poľnohospodárskych pozemkov na účinnosť vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z. k zákonu č.504/2003 Z. z. z 28.mája
2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov
z evidencií vedených nájomcom a stanovenia obvyklej výšky nájomného od 1.7.2018.
Podľa § 4 vyhlášky 172/2018 Z. z. evidencia o dohodnutom a zaplatenom nájomnom
sa vedie podľa katastrálnych území a v členení pozemkov podľa § 1 ods. 2 zákona za obdobie
kalendárneho roka v tabuľkovej forme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe podľa
vzoru uvedeného v prílohe č. 2.
Evidencia nájomného môže byť pri poľnohospodárskej pôde rozčlenená na ornú pôdu,
trvalé trávnaté porasty a poľnohospodársku pôdu s trvalými porastmi.
Ak dohodnutá výška nájomného zahŕňa aj daň z pozemkov, za nájomné sa na účely tejto
vyhlášky považuje suma nájomného po odpočítaní dane z pozemkov.
Podľa § 5 ods.l stanovenie obvyklej výšky nájomného nájomca poskytuje podľa § 14
ods. 3 zákona okresnému úradu sumárne údaje z evidencie nájomného za kalendárny rok
v tabuľkovej forme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe za každé katastrálne územie.
Okresný úrad spracúva poskytnuté údaje podľa katastrálnych území a v členení
poľnohospodárskej pôdy podľa § 4 ods. 2.
Podľa § 6 ods. 1 evidencie vedené do 30. júna 2018 zosúladia nájomcovia s touto
vyhláškou najneskôr do 31. decembra 2018.

Z uvedeného vyplýva povinnosť nájomcov poľnohospodárskej pôdy zaslať Okresnému
úradu Žiar nad Hronom do 31.12.2018 evidenciu v zmysle príloh vyhlášky 172/2018 Z. z.
Doručuje sa užívateľom pozemkov
formou verejnej vyhlášky
 

Predmetnú vyhlášku nájdete aj nižšie v súbore na stiahnutie

 

Verejná vyhláška.JPG


 
 


6107464

Úvodná stránka