Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

Aktuálne oznamy obce Kosorín

SSE-D - OznámenieVytlačiť
 

Stredoslovenská energetika Distribúcia informuje občanov, vlastníkov pozemkov, aby zamestnancom SSE-D, a.s. poskytli potrebnú súčinnosť pri kontrole a prípadnom odstraňovaní a okliesňovaní stromov a porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení. Najmä, aby občania - vlastníci pozemkov pod elektrickými vedeniami umožnili zamestnancom SSE-D, a.s. (alebo osobám, ktoré sú na to od SSE-D, a.s. písomne splnomocnené) vstup na ich pozemky za účelom odstránenia a okliesňovaní stromov a porastov. Drevná hmota, ktorá zostane po vykonaní pilčíckych prác patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná.

Kontrola a prípadné odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov bude uskutočnené október 2018 - marec 2019.

 

Pre pochopenie výkonu zákonných oprávnení spoločnosti Stredoslovenská energetika -Distribúcia,
a.s. pri odstraňovaní a/alebo okliešťovaní stromov v ochrannom pásme elektrického vedenia a lepšiu
informovanosť vlastníkov pozemkov, na ktorých sa nachádzajú nadzemné elektrické vedenia,
považujeme za dôležité poukázať na nasledujúce skutočnosti:


Podľa § 11 ods. 2 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike činnosti podľa odseku 1 písm. a), b), c) a e)
je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinná vopred oznámiť vlastníkovi, to neplatí, ak ide o
a) bezprostredné ohrozenie života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
b) stav núdze alebo predchádzanie jeho vzniku,
c) poruchy, údržbu alebo havárie na zariadeniach sústavy alebo siete a počas ich odstraňovania.
Podľa § 43 ods. 4 a 5 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike je zakázané v ochrannom pásme
vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením:
4. a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m
c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti
2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku
f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť
prevádzky sústavy.
5. Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej
5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto
porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
Podľa Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, vlastník, správca alebo nájomca
pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať.
Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva podľa Zákona o energetike dozor nad dodržiavaním
povinností osôb podľa § 11 a § 43 s osobitným zreteľom na plnenie povinností iných osôb, ktorým sú
ukladané povinnosti týkajúce sa plnenia úloh uvedených v § 89 ods. 1 písm. a),
Podľa § 91 ods. 1 písm. b) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu držiteľovi povolenia alebo
inej osobe vo výške od 300 eur do 150 000 eur za porušenie povinností v ochranných pásmach
sústavy.
V prípade, ak vlastník pozemku nebude rešpektovať oprávnenia SSE - D, a.s. na vstup na pozemok
resp. na uskutočnenie odstraňovania a/alebo okliešťovania porastov v ochrannom pásme elektrického
vedenia, a bude brániť SSE - D, a.s. vo výkone týchto oprávnení, bude SSE-D, a.s. považovať takéto
konanie vlastníka pozemku za porušenie Zákona o energetike a oznámi to Slovenskej obchodnej
inšpekcii.
V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností vlastníka pozemku vznikne SSE- D, a.s. škoda, bude
SSE-D, a.s. nútená si vzniknutú škodu od daného vlastníka nehnuteľnosti nárokovať v občianskosúdnom
konaní (podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka, každý zodpovedá za škodu, ktorú
spôsobil porušením právnej povinnosti).
Zároveň poukazujeme na skutočnosť, že zabránenie vstupu SSE - D, a.s. na pozemok môže dôjsť
k spáchaniu trestného činu:

- všeobecného ohrozenia podľa § 284 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z., (kto úmyselne vydá ľudí
do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody
veľkého rozsahu tým, že spôsobí poruchu, či haváriu elektriny, alebo sa dopustí iného podobného
nebezpečného konania (všeobecné nebezpečenstvo), alebo všeobecné nebezpečenstvo zvýši alebo
sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
- poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia - podľa § 286
Trestného zákona - kto úmyselne ohrozí prevádzku energetického zariadenia a spôsobí poruchu
prevádzky energetického zariadenia potresce sa odňatím slobody na štyri až osem rokov.
SSD.JPG


 
 


6504903

Úvodná stránka