Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

Aktuálne oznamy obce Kosorín

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Poverenie na vykonanie ochrany poľovníctva a zabezpečenie starostlivosti o zver - oznámenie o začatí konaniaVytlačiť
 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor podľa § 18 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní upovedomuje účastníkov konania, že začal dňa 26.09.2018 konanie,
podľa § 13 ods. 5 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, vo veci poverenia poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva
a starostlivosťou o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve v Poľovnom revíri Janova
Lehota, uznanom Lesným úradom Žiar nad Hronom, č. rozhodnutia Poľov. 200/94 zo dňa
22.11.1994.
Zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva boli schválené Obvodným lesný úradom
v Žarnovici, č.j. 2008/00010 na dobu 10 rokov, do 03.09.2018. Vlastníci spoločného poľovného
revíru do 30 dní od ukončenia platnosti zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva
nepredložili novú zmluvu vlastníka alebo novú zmluvu vlastníkov a nenavrhli poľovníckeho
hospodára.
Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor v súlade s § 33 zákona č.
71/1967 Zb. umožňuje účastníkom konania pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho
podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie najneskôr do 12.10.2018.
Účastníkmi konania sú vlastníci poľovných pozemkov nachádzajúcich sa v Poľovnom
revíri Janova Lehota. Hranice poľovného revíru sú zakreslené na mape, ktorá tvorí prílohu tejto
verejnej vyhlášky.
Podľa § 79 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve ak je v konaní podľa tohto
zákona viac ako 20 účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné
písomnosti sa im doručujú verejnou vyhláškou

Doručuje sa:
Formou verejnej vyhlášky všetkým účastníkom konania, ktorých práva, právom chránené
záujmy alebo povinnosti sú alebo môžu byť vydaním rozhodnutia dotknuté.

Celý dokument nájdete nižšie, v súbore na stiahnutie:

Verejná vyhláška.JPG


 
 


6193419

Úvodná stránka