Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

Aktuálne oznamy obce Kosorín

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školyVytlačiť
 

Obec Kosorín

v zastúpení starostom obce

Petrom Hricom

 

v zmysle § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Kosorín 118

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky  MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Minimálne 5 rokov praxe
 • Absolvovanie I. atestácie

Ďalšie požiadavky:

 • Ukončenie funkčného vzdelávania
 • Znalosť školskej legislatívy
 • Komunikačné a organizačné schopnosti
 • Občianska bezúhonnosť
 • Zdravotná spôsobilosť pre výkon funkcie podľa § 10 zákona č. 317/2009
 • Ovládanie štátneho jazyka
 • Ovládanie práce s PC

Požadované doklady:

 • Prihláška na výberové konanie
 • Overené doklady o vzdelaní
 • Overená kópia dokladu o absolvovaní I. atestácie
 • Potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Profesijný životopis
 • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti (pri nástupe do zamestnania)
 • Vlastný návrh koncepcie rozvoja školy
 • Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania podľa § 7 ods. 1 a 2 Zákona  č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania je potrebné doručiť do 30.9.2018     na adresu: Obec Kosorín, Kosorín 117, PSČ 966 24 s označením ,,Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľky MŠ – NEOTVÁRAŤ“. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

 

Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

V Kosoríne, 21.8.2018 

Peter Hric, starosta obce

kosorin_erb.jpg                                                       

           


 
 


6015178

Úvodná stránka