Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

Aktuálne oznamy obce Kosorín

Zápis z Verejného zhromaždenia obyvateľov obce Kosorín Vytlačiť
 

 

Zápis z Verejného zhromaždenia

obyvateľov obce Kosorín 12. júna 2018

Starosta obce Kosorín Peter Hric zvolal, na podnet pani Anny Štroffekovej Verejné zhromaždenie obyvateľov obce Kosorín na 12. júna 2018 o 17:00 hod. do sály kultúrneho domu v Kosoríne.

Verejného zhromaždenia sa zúčastnilo 53 občanov, dvaja zástupcovia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Banská Bystrica : Mgr. Husáriková Lenka a Ing. Hlaváč, zástupcovia zo susedných obcí: Ing. Mgr. Božena Kováčová, MHA  starostka obce Janova Lehota a Mgr. Daniel Gelien, starosta obce Slaská. Z poslancov boli prítomní: Ing. Machovič Ľubomír, Kotora Ľuboš, Čech Jozef a Kúdela Miroslav.

Dňa 31. mája 2018 pani Štroffeková Anna  poslala e-mail starostovi obce Petrovi Hricovi, v ktorom : ,,v zmysle par. 11b zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení žiadam za skupinu obyvateľov obce, ktorí sú vlastníci pozemkov cez ktoré sa bude budovať líniová stavba „DVZ Janova Lehota“ o zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce. Pitná voda je dôležitý artikel pre každého obyvateľa obce, preto máme za to, že zverejnenie Vyhlášky je nedostatočná informovanosť.“

Verejné zhromaždenie otvoril starosta obce Peter Hric. Privítal prítomných a predstavil zhromaždeniu zástupcov Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Ing. Hlaváča a Mgr. Husárikovú. Zároveň odovzdal slovo Ing. Hlaváčovi, ktorý vyzval zástupcu občanov, aby predniesol  požiadavky.

Pani Štroffeková uviedla, že ako  jedna z vlastníkov cez ktorých pozemky ide predmetná stavba sa ujala tejto   úlohy, pretože ju oslovili ostatní vlastníci a požiadali ju, aby  sa touto vecou zaoberala.

Prekvapilo ju, že náš obecný úrad nemal za potreby zvolať týchto občanov, zvolať verejné zhromaždenie vtedy, keď sa o to jednalo.  Že možno ostatní občania o tom vedeli, no ona sa o  tom dozvedela vtedy, keď dostala od stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti návrh na budúcu zmluvu o vecnom bremene.

Pani Anna Štroffeková vyjadrila nesúhlas s konaním obecného úradu pri vyjadrení súhlasu so stavbou DVZ Janova Lehota. Podľa jej názoru konali proti záujmom obyvateľov Kosorína. Ohradila sa proti konaniu StVS,a.s., ktorá neprizvala vlastníkov pôdy na konanie, v ktorom by sa prejednávali ich požiadavky.

 

Ďalej uviedla, že si naštudovala  aj vodný zákon, naštudovala si aj zákon o verejných vodovodoch a zdalo sa jej všetko málo a zašla sa tam pozrieť na tvar miesta, lebo to nepoznala,  nechodievala tam a prišla k prekvapujúcemu rozhodnutiu, že s tou stavbou súhlasí. Napriek všetkému tomu, čo sa stalo, s tou stavbou súhlasí pretože, to sú schátrané objekty , nevyužívané . Pitná voda je veľmi dôležitý artikel, ktorý si myslí, že je to  požehnanie   pre Kosorín aj  občanov Kosorína , že tu máme takýto zdroj pitnej vody a je úžasné, že sa zrekonštruuje a že sa bude využívať.  Toto berie ako svoj názor. Zase niekto nemusí s ním súhlasiť a  upozornila, že rovnako zdroj pitnej vody mala aj Janova Lehota a oň prišla. Upozornila zástupcov našej obce, aby sa takéto niečo s našim vrtom, s našou pitnou vodou neopakovalo. Uviedla, že je vlastne spokojná  s tým, že takýto projekt je.

Ešte sa vyjadrila, že nemá nato ani žiaden podklad, je to len taký šum medzi ľuďmi , že odmenu zato,    že sa s tým súhlasilo bude teraz  koncert SENZUS,  že to je  taká trápna záplata.

Následne Ing. Hlaváč podal technické informácie k projektu, ktorého celkové investície sa majú pohybovať vo výške cca 420.000,00 €.  Odpovedal na otázky a dohodol sa s pani Štroffekovou, že do piatku 15.6.2018 vlastníci pozemkov pošlú StVS, a.s. svoje požiadavky, ktoré postúpia svojmu právnikovi a budú sa ich snažiť zakomponovať do zmlúv. StVS, a.s. zvolá stretnutie s majiteľmi pozemkov a spoločne prejednajú obsah zmlúv.

Zo strany občanov, niekoľkokrát zaznela posmešná pripomienka na vystúpenie skupiny SENZUS, ktoré sa uskutoční v sobotu 16.6.2018 na oslavách Dňa detí a rodiny v Kosoríne. Toto vystúpenie údajne financuje Obec Janova Lehota za súhlas so stavbou DVZ Janova Lehota. Na tieto poznámky zareagovala Silvia Machovičová, s tým, že ľudia si nevážia aktivity obce a práce hŕstky ľudí, ktorí sa snažia aby sa v obci niečo dialo a venujú tomu svoj čas a energiu. Vysvetlila prítomným, že starosta obce s ľuďmi okolo seba, nad rámec svojich povinností,  vypracovali projekty na podporu kultúrno-spoločenského diania v obci a na základe tejto iniciatívy, dostala obec dotáciu na vystúpenie hudobných skupín 16.6.2018. Ing. Mgr. Božena Kováčová, MHA  starostka obce Janova Lehota vysvetlila, že obec Janova Lehota koncert skupiny SENZUS nesponzoruje a potvrdila slová Silvii Machovičovej.

Občania ešte kládli otázky Ing. Hlaváčovi ohľadom prietoku vody a výdatností prameňov. Pýtali sa na riešenia v prípade porúch alebo havárií. Poniektorí občania postupne odchádzali a keď že väčšina z nich odišla ešte pred oficiálnym ukončením Verejného zhromaždenia, starosta Verejné zhromaždenie približne o 19,00 hod. ukončil.

 

 

Nakoľko z občanov ostala v sále len hŕstka, starosta obce s poslancami OZ už nemali možnosť sa vyjadriť k priebehu verejného zhromaždenia, preto starosta obce podáva nasledovné vyjadrenie:

Dňa 9.6.2015 bola na obecný úrad v Kosoríne doručená žiadosť Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Banská Bystrica (ďalej len StVS) o vyjadrenie sa k stavebnému povoleniu resp. stanoviska k technickému riešeniu stavby, potrebného k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Obec Kosorín dňa 2.7.2015 zaslala  StVS listom nesúhlasné stanovisko k predmetnej stavbe (nesúhlasí s vybudovaním prívodného potrubia z DVZ). Nasledujúci rok 17.8.2016 bola na obecný úrad v Kosoríne doručená žiadosť StVS aj so stanoviskom projektanta o prehodnotenie nášho nesúhlasného stanoviska. Nasledovalo niekoľko stretnutí so zástupcami StVS a aj na tvare miesta. Počas týchto stretnutí sme zistili v akom stave sú naše pitné zdroje, boli nám zodpovedané mnohé otázky. Už na začiatku rokovaní nám bolo jasné, že predmetný projekt bude aj pre našu obec prínosný, nakoľko pitné zdroje (vrty) sú v dezolátnom stave a ešte dokonca vrt, z ktorého ide voda pre našu obec je potrebné z legalizovať a zmodernizovať. Na základe rokovaní a zistení sme dali súhlasné stanovisko za nasledovných podmienok:

2.1   Vybudovaním prívodného potrubia z DVZ pre Obec Janova Lehota nebude obmedzená ani ponížená distribúcia pitnej vody do obce Kosorín.

2.2 V prípade nedostatku  pitnej vody  Stredoslovenská  vodárenská spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica pristúpi k regulácii spotreby pitnej vody  len v obci Janova Lehota a podľa vlastného uváženia bude robiť ďalšie opatrenia smerujúce k vyriešeniu nedostatku vody v obci Janova Lehota.

2.3 V obci Kosorín,  Stredoslovenská  vodárenská spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica zabezpečí výmenu potrubí na najporuchovejších miestach vo vodovodnej sieti, na ktorých neustále vznikajú poruchy.  

Obec sa vyjadrovala k technickému riešeniu stavby a nie či dáme vodu alebo nedáme, voda nie je naša, je štátna, je všetkých. To,  že sme v čase vyjadrovania k technickému riešeniu stavby mohli za účelom informovania občanov (nad rámec zákonnej oznamovacej povinnosti) zvolať verejné zhromaždenie už nevrátime späť a na tom, čo bolo, sa môžeme len poučiť. Rozhodli sme sa dať súhlasné stanovisko preto, lebo tento projekt považujeme za dobrý hlavne pre našu obec KOSORÍN, našich občanov o čom je vlastne presvedčená aj pani Štroffeková. 

Týmto chcem požiadať všetkých občanov, aby s pitnou vodou zaobchádzali s rozumom. Ak niekedy je slabší tlak v potrubí, je to predovšetkým nadmernými odbermi, hlavne v letnom období, keď poniektorí polievajú svoje trávniky týmto prírodným bohatstvom namiesto toho, aby zadržiavali dažďovú vodu na polievanie. ,,Laicky povedané: napriek tomu, že vodojem je plný, rúrou určitého priemeru môže pretiecť len určité množstvo vody“.  

Čo sa týka SENZUSU!?

V novembri 2017 sme vypracovali žiadosť o poskytnutie dotácie  z Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len BBSK) na rok 2018, na projekt Deň rodiny obce Kosorín, aby sme toto podujatie mohli obohatiť o koncert nejakej známej slovenskej skupiny. Žiadali sme dotáciu vo výške 4 000 €. Až na základe schválenia projektu poslancami BBSK a výšky dotácie, ktorá činí 1 500 € sme mohli začať uvažovať koho pozveme. Aby sme vybrali niečo pre starších či mladších, rozhodli sme sa pre skupinu SENZUS a rockovú skupinu The Duntchos. Som veľmi rád, že podujatie Deň detí a rodiny 2018 bolo úspešné, za čo v mene spokojných občanov ďakujem všetkým, ktorí opäť na úkor svojho voľného času sa podieľali na zorganizovaní a celom priebehu tohto podujatia. Mrzí ma, že sú medzi nami občania, ktorí si nájdu čas a námahu na výmysly a ohováranie, čím dehonestujú prácu týchto ľudí.  

Ďakujem za porozumenie.

Peter Hric, starosta obce

kosorin_erb.jpg

 


 
 


6504469

Úvodná stránka