Prechod na navigáciu Hlavné menu
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

Aktuálne oznamy obce Kosorín

Dobrovoľná vojenská príprava – DVPVytlačiť
 

 

 

PERSONÁLNY ÚRAD OZBROJENÝCH SÍL

REGULAČNÁ SKUPINA BANSKÁ BYSTRICA

Dobrovoľná vojenská príprava – DVP

Skladá sa zo základného vojenského výcviku a odbornej prípravy

Informácie pre uchádzačov

 • Na prihlásenie je potrebné priniesť: občiansky preukaz, výpis zo zdravotnej dokumentácie, doklady o dosiahnutom vzdelaní, kurzoch, osvedčenia a oprávnenia – aj fotokópie, rozhodnutie o prevzatí brannej povinnosti, ak mu branná povinnosť nevznikla
 • Pri návšteve regulačnej skupiny uchádzač vyplní: žiadosť o prijatie do DVP, osobný dotazník, životopis, čestné vyhlásenie
 • Podmienkou je podanie žiadosti na DVP
 • Uchádzačovi musí vzniknúť branná povinnosť alebo ju dobrovoľne prevzal
 • Má štátne občianstvo a je spôsobilý na právne úkony
 • Dosiahol minimálne stredné odborné vzdelanie, nie je podmienka maturita
 • Termín na prihlásenie je do 27.4.2018
 • Miesto – VÚ Martin
 • Dĺžka cvičenia je 11 týždňov
 • Odmena je 1 100€ v čistom príjme, t. zn. už očistené o daň a odvody
 • Absolvent má hradenú stravu, ubytovanie, doprava
 • Po absolvovaní získa absolvent cvičenia pozíciu vojak II. stupňa v zálohe
 • Termín absolvovania cvičenia je júl, august
 • Kondičné testy sa nevykonávajú
 • Psychotesty sa vykonávajú v primeranej forme
 • Predpríprava na prípadný vstup do ozbrojených síl
 • Zamestnávateľ je povinný uvoľniť na absolvovanie cvičenia na DVP a zobrať späť do zamestnaneckého pomeru, Zákon č. 378/2015 Z. z. O dobrovoľnej vojenskej službe
 • Uchádzač vedený na Úrade práce sa z evidencie nevymazáva a zachovávajú sa mu dávky v nezamestnanosti
 • Absolvent je uvoľnený na rodinné udalosti, ako je napr. pohreb, atď. , na tlmočnícke služby.....
 • Absolvent môže kedykoľvek opustiť proces DVP
 • Absolvent môže byť aj žena – prehlásenie o dobrovoľnosti absolvovania DVP
 • Horný vek je 55 rokov
 • Uchádzač musí preukázať bezúhonnosť – výpis z registra trestov nie starší, ako 3 mesiace
 • Je zdravotne a psychicky spôsobilý
 • Bude prijatý, ak úspešne absolvuje prijímacie konanie

 

Uchádzať sa nemôžu:

 • bývalí profesionálny vojaci,
 • absolventi základnej vojenskej služby
 • už absolventi dobrovoľnej vojenskej prípravy
 • osoby zaradené do záloh ozbrojených síl
 • aktívny profesionálni vojaci
 • príslušníci policajného zboru
 • príslušníci justičnej a väzenskej stráže
 • príslušníci H a ZZ
 • ak uchádzač odoprel výkon mimoriadnej služby
 • ak je voči uchádzačovi vedené trestné konanie
 • nie je možné vstúpiť do prípravnej štátnej služby ako čakateľ alebo kadet, resp. absolvovať štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

 

Informácie na: www.regrutacia.sk, www.vojak.mil.sk www.mosr.sk/dvp  www.personal.mil.sk

č. tel.: 0960 412147, 0960 412777, 0960 412779,

e – mail: rsk.bb@mil.sk

Úradné hodiny: po  -  štv: 7,15 hod až 15,00 hod,  pi 7,15 hod až 12,15 hod

Adresa: Československej armády 7, 974 01 Banská Bystrica

Korešpondenčná adresa: PPS 700, ČSA 1182, 962 31 Sliač

Kontakt:

Ing. Filip Kamenský

vedúci oddelenia obrany štátu

 

Okresný úrad Banská Bystrica

odbor krízového riadenia

Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

 

Email: Filip.Kamensky@minv.sk

Č.t.:    048/43 06 380

Fax:    048/43 06 389

Mobil: +421 905 567 512


DVP.JPG


 
 


5341480

Úvodná stránka