Prechod na navigáciu Hlavné menu
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

Aktuálne oznamy obce Kosorín

Pozvánka na zasadnutie OZVytlačiť
 

 

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  z v o l á v a m

 

8. zasadnutie (7.riadne) obecného zastupiteľstva v Kosoríne, pre rok 2017,

 

ktoré sa uskutoční dňa: 12 decembra 2017 (utorok) o 18:00 hod.

                                        v zasadačke Obecného úradu v Kosoríne

 

s týmto návrhom programu:

 

 1. Schválenie programu zasadnutia OZ
 2. Správa o výsledku kontrol HK
 3. Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2018 - 2020
 4. Schválenie rozpočtu na roky 2018 – 2020
 5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2018
 6. Schválenie VZN 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018
 7. Prerokovanie príspevku na stravu dôchodcom
 8. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
 9. Výzva OPKŽP-PO1-SC111-2017-33
 10. Smernica verejného obstarávania
 11. Rôzne, diskusia
 12. Záver

V Kosoríne, dňa 6.12.2017

Peter Hric, starosta obce

kosorin_erb.jpg

 


 
 


5341515

Úvodná stránka