Prechod na navigáciu Hlavné menu
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

 

Webové sídlo obce Kosorín www.kosorin.sk je momentálne v prestavbe.

V prípade otázok píšte na starosta@kosorin.sk


 

Aktuálne oznamy obce Kosorín

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2018Vytlačiť
 


Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 1/2
NÁVRH
Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Kosorín na I. polrok 2018
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.
A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
a) Pravidelné kontroly
1. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Kosoríne z rokovaní
v I. polroku 2018
Kontrola bude vykonávaná priebežne počas I. polroka 2018
2. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce; kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce; kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, nariadení a interných predpisov obce v podmienkach obecnej samosprávy
3. Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach
obecnej samosprávy
Kontroly budú vykonávané v súlade s tematickými kontrolami počas I. polroka 2018
b) Tematické kontroly
1. Kontrola pokladničných operácií na Obecnom úrade Kosorín za II. polrok 2017
2. Kontrola uzatvorených zmlúv o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku (kataster nehnuteľností, kúpa a predaj) za predchádzajúce obdobie
3. Kontrola úhrad platieb za nájom bytov, ich včasnosť a uplatňovanie zmluvných podmienok
4. Kontrola účtovných dokladov, ktoré súvisia s nakladaním s finančnými prostriedkami
za účelom porovnania stavu na bankových účtoch so skutočnosťou
Tematické kontroly budú vykonávané v období od 01. januára 2018 do 31. mája 2018 v uvedenom poradí. Zmeny môžu nastať v závislosti od časového rozsahu, potrebného na vykonanie jednotlivých kontrol, alebo v prípade, ak sa vyskytnú okolnosti, na základe
ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.
c) Ostatné kontroly
1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Kosoríne
2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná
kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti
Termín plnenia podľa uznesení a na základe vlastného uváženia

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 2/2
B. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH
MATERIÁLOV
1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kosorín za rok 2017
Termín plnenia v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb.
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
Termín plnenia v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
3. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Kosorín za rok 2017
Termín plnenia v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.
Návrh Plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený spôsobom v obci obvyklým (vyvesený na úradnej tabuli v obci a uverejnený na internetovej stránke obce Kosorín) dňa ......................
Prerokovaný bude na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kosoríne dňa ......................
...................................
Ing. Lucia Borošová
Návrh vyhotovený dňa 28.11.2017 hlavná kontrolórka obce Kosorín

kosorin_erb.jpg


 
 


5233296

Úvodná stránka