Prechod na navigáciu Hlavné menu
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

 

Webové sídlo obce Kosorín www.kosorin.sk je momentálne v prestavbe.

V prípade otázok píšte na starosta@kosorin.sk


 

Aktuálne oznamy obce Kosorín

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Vytlačiť
 

Obec Kosorín, v súlade s § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať obecný nehnuteľný majetok, a to:

na základe osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nehnuteľnosť v katastrálnom území obce Kosorín, obec Kosorín, okres Žiar nad Hronom, zapísanej v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom v Žiari nad Hronom, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 402, pozemok parcela C KN 439/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2,  na základe geometrického plánu č. 47110899-146/2017, ktorým vyhotoviteľom sú Geodetické služby M&M, s.r.o., Hlavná cesta 381/27, 966 11 Trnava Hora.

Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti má byť:

Július Peszeki, bytom Kosorín č. 98, 966 24  Janova Lehota.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Obec Kosorín uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetnú nehnuteľnosť z dôvodu, že sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu daného majetku. Predmetná nehnuteľnosť bude slúžiť žiadateľovi, vlastníkovi priľahlej nehnuteľnosti, na prístup k jeho nehnuteľnosti a ako časť dvora.

Kupujúci nie je fyzickou osobou podľa § 9a, ods. 6 zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Zámer a spôsob predaja predmetnej nehnuteľnosti schválený uznesením OZ č. 40/2017 zo dňa 26.09.2017.

 

kosorin_erb.jpg

 

 


 
 


5233287

Úvodná stránka