Prechod na navigáciu Hlavné menu
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

 

Webové sídlo obce Kosorín www.kosorin.sk je momentálne v prestavbe.

V prípade otázok píšte na starosta@kosorin.sk


 

Aktuálne oznamy obce Kosorín

Pozvánka na zasadnutie OZVytlačiť
 

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  z v o l á v a m

 5. zasadnutie (4. riadne) obecného zastupiteľstva v Kosoríne, pre rok 2017,

ktoré sa uskutoční dňa: 14. augusta 2017 (pondelok) o 18:00 hod.

                                        v zasadačke Obecného úradu v Kosoríne

s týmto návrhom programu:

1. Schválenie programu zasadnutia OZ

2. Schválenie nájomnej zmluvy

3. Schválenie Dodatku č.1 k VZN č. 1/2015

4. Schválenie VZN 2/2017

5. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku

6. Prevádzkový poriadok športovej miestnosti

7. Bytový dom – informácie, výber nájomníkov

8. Rôzne, diskusia

9. Záver

V Kosoríne: 10.08.2017                           

Peter Hric, starosta obce

Pozvánka na 5. zasadnutie (4. riadne) obecného zastupiteľstva v Kosoríne pre rok 2017

        -     zverejnená na úradnej tabuli a webovom sídle obce 10.08.2017

 

kosorin_erb.jpg

 


 
 


5233258

Úvodná stránka