Prechod na navigáciu Hlavné menu
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

 

Webové sídlo obce Kosorín www.kosorin.sk je momentálne v prestavbe.

V prípade otázok píšte na starosta@kosorin.sk


 

Aktuálne oznamy obce Kosorín

Verejná vyhláška DVZ Janova LehotaVytlačiť
 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

Obec Janova Lehota, ktorá je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 117 a § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „stavebný zákon") príslušným stavebným úradom, postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona prerokovala návrh zo dňa 19.12.2016 na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Janova Lehota- prívodné potrubie z DVZ" na pozemkoch pare. čísla - líniová stavba v katastrálnych územiach Janova Lehota a Kosorin navrhovateľa Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36056006 v územnom konaní s dotknutými orgánmi a s účastníkmi konania. Posúdila návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladila stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdila námietky a pripomienky účastníkov konania. Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby, ktoré sa zverejňuje na 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle obce Kosorín.

informacia_ikona.png


 
 


5153298

Úvodná stránka