Prechod na navigáciu Hlavné menu
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

 

Webové sídlo obce Kosorín www.kosorin.sk je momentálne v prestavbe.

V prípade otázok píšte na starosta@kosorin.sk


 

Aktuálne oznamy obce Kosorín

Návrh kontrolnej činnosti HKVytlačiť
 

NÁVRH

Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

obce Kosorín na II. polrok 2017

 

            V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.

 1. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
 2. Pravidelné kontroly
 3. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení                 a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce; kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce; kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, nariadení a interných predpisov obce v podmienkach obecnej samosprávy
 4. Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach

obecnej samosprávy

Kontroly budú vykonávané v súlade s tematickými kontrolami počas II. polroka 2017

 1. Kontroly  plnenia   uznesení    Obecného    zastupiteľstva    v   Kosoríne    z   rokovaní

v II. polroku 2017

Kontroly budú vykonávané priebežne počas II. polroka 2017

 1. Kontrola vykonávania inventarizácie pokladničnej hotovosti obce v zmysle § 29 ods. 3

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Inventarizácia bude vykonaná k 31. decembru 2017

 1. Tematické kontroly
 1. Kontrola pokladničných operácií na Obecnom úrade Kosorín za I. polrok 2017
 2. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 3. Kontrola stavu celkového dlhu obce v zmysle ustanovenia § 17 zákona                         č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 4. Kontrola  čerpania  výdavkov   na  cestovné   náhrady,   školenia,   kurzy   a   semináre

za rok 2016

Tematické kontroly budú vykonávané v období od 01. júla 2017 do 30. novembra 2017 v uvedenom poradí. Zmeny môžu nastať v závislosti od časového rozsahu, potrebného           na vykonanie jednotlivých kontrol, alebo v prípade, ak sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

 1. Ostatné kontroly
 1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Kosoríne
 2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých  sa  hlavná

kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti

Termín plnenia podľa uznesení a na základe vlastného uváženia

 1. PRÍPRAVA    A    TVORBA    KONCEPČNÝCH    A    METODICKÝCH

            MATERIÁLOV

 1. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

Termín plnenia v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.

 1. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Kosorín na rok 2018

Termín plnenia v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.

            Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený spôsobom v obci obvyklým (vyvesený na úradnej tabuli v obci a uverejnený na internetovej stránke obce) dňa 12.06.2017

            Prerokovaný bude na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kosoríne dňa ................   Ing. Lucia Borošová, hlavná kontrolórka obce Kosorín

kosorin_erb.jpg


 
 


5153292

Úvodná stránka