Prechod na navigáciu Hlavné menu
Kosorín, Oficiálna stránka obce

Obec Kosorín

 

Webové sídlo obce Kosorín www.kosorin.sk je momentálne v prestavbe.

V prípade otázok píšte na starosta@kosorin.sk


 

Aktuálne oznamy obce Kosorín

Zaburinenie pozemkov - upozornenieVytlačiť
 

Každoročne s príchodom jarných mesiacov sa stáva aktuálnou problematika ochrany
poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkov pred zaburinením. Uvedená povinnosť
vyplýva vlastníkom resp. nájomcom /správcom/ poľnohospodárskej pôdy z ustanovenia § 3 zákona
č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z.o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zmene a doplnení
niektorých zákonov /ďalej zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy/. Zaburinenie v mnohých
prípadoch ohrozuje ekologickú stabilitu územia a nie je zachovaná funkčná spätosť prírodných
procesov v krajinnom prostredí. Následne dochádza k šíreniu burín na poľnohospodárske pozemky,
čím dochádza k jej poškodeniu a degradácii ako aj k sťaženému poľnohospodárskemu
obhospodarovaniu.
Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor so sídlom Námestie Matice
slovenskej 8, Žiar nad Hronom, ako príslušný správny orgán podľa zákona č. 180/2013 Z.z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
                                                         vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a
nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým
včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.
Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo
nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní
povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, dopustí sa priestupku /fyzická osoba
/ alebo správneho deliktu / právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ/ podľa § 25 a § 26
zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov, pričom za
tieto správne delikty môže správny orgán uložiť pokutu až do výšky 33 000.- EUR .
Vzhľadom na závažnosť tejto problematiky, bude správny orgán na úseku ochrany
poľnohospodárskej pôdy aj v tomto roku dôsledne kontrolovať plnenie povinností vyplývajúcich
z ustanovenia zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy.
V záujme zabezpečenia, čo najúčinnejšej ochrany pred zaburinením Vás žiadame
o súčinnosť a o oboznámenie na túto povinnosť všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov
pozemkov v územnej pôsobnosti, v mieste obvyklým spôsobom /vyvesením tohto oznamu na
úradnej tabuli počas celého vegetačného obdobia, vyhlásením v miestnom rozhlase, prípadne
zverejnením výzvy v miestnej tlači a na internete/.
O z n a m
Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na
úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy
v y z ý v a
všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a
nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým
včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na okolité pozemky.
Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, následne poškodzuje a degraduje
poľnohospodársku pôdu a sťažuje jej obhospodarovanie.
Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor bude plnenie tejto povinnosti počas
vegetačného obdobia dôsledne kontrolovať a v prípade zistenia zaburinen:a poľnohospodárskeho
alebo nepoľnohospodárskeho pozemku, môže uložiť pokutu až do výšky 33 000.- EUR .
zaburinenie.JPG


 
 


5153297

Úvodná stránka